Při nákupu nad 1500Kč máte dopravu ZDARMA!

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Firma Ladislav Král, IČ 18078044, DIČ CZ6504172279, se sídlem Gen. Hlaďo 755/18,74101 Nový Jičín, provozovatel internetového obchodu www.rybarske-potreby-kral.cz, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu, Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Ochraně osobních údajů věnujeme velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1. 1. Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

1. Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb

2. Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje - e-mailová adresa, křestní jméno a příjmení.
 • Demografické údaje – země.

3. Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi rybářskými potřebami Ladislav Král a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách rybářské potřeby Ladislav Král

1. 2. Účely zpracování osobních údajů

1. Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje.

  • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, e-mailem nebo telefonicky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
  • Zákaznická podpora - pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.
  • Komunikace - shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a sdělit Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace.
  • Zlepšování služeb - údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži.

2. Ochrana, bezpečnost a řešení sporů - údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

3. Marketingové nabídky.

a) Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení) - zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náší firmu prostřednictvím e-mailu info@rybarske-potreby-kral.cz. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

b) Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním.

4. Zpracovávání cookies z internetových stránek

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy. Cookies používáme v souladu s novelou zákona č. 127/2005 Sb., kdy máte právo rozhodnout, zda web může cookies používat.

1. 3. Předání osobních údajů třetím stranám (subdodavatelé)

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány na základě smlouvy, kterou jsme s nimi uzavřeli. Příjemci osobních údajů jsou osoby, podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Dále také 

společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy;

a) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy;

b) zajišťující služby provozování e-shopu (Upgates) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;

c) se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností správci pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací (účetní software). Se zpracovateli jsou uzavírány písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů;

d) zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti - pouze na základě Vašeho souhlasu v procesu objednávky budou odeslána potřebná data pro odeslání dotazníku;

e) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;

f) třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;

g) veřejným orgánům (např. policie).

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2. Zákaznický účet a nákup bez registrace

a) V rámci zákaznického účtu získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách a upravovat zasílání newsletteru. Prostřednictvím zákaznického účtu můžete rovněž spravovat své osobní údaje a zasílání newsletteru.

b) Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznický účet, můžete v našem E-shopu rovněž nakoupit bez registrace.

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3. 1. Zabezpečení osobních údajů

a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

c) Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém účtu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli.

3. 2. Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby.
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.
 • po dobu, po kterou je rybářské potřeby Ladislav Král jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Ladislav Král jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 2 let nebo do odvolání.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4. Práva subjektů údajů

a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

c) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5. Webové stránky

5. 1. Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
 • pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

5.2. Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.D louhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

5.3. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

5.4. Odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

6. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad.

Kontakt: Rybářské potřeby Ladislav Král, IČ 18078044, DIČ CZ6504172279, se sídlem Gen. Hlaďo 755/18, 741 01, Nový Jičín

Telefonní kontakt: +420 602 778 695

E-mail pro komunikaci: info@rybarske-potreby-kral.cz

Účinnost, kdy tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018. Aktualizovány k datu 31. 5. 2022